Khác biệt giữa các bản “Nhân Duệ Vương hậu”

*Cha: [[Lý Tử Uyên]]
*Mẹ : [[Kê Lâm Quốc đại phu nhân]]
*PhuThúc quânPhụ: [[Cao LyTử Văn TôngTường]]
 
Con cái:
'''Phu quân:''' [[Cao Ly Văn Tông]]
 
'''Huynh đê:'''
*[[Lý Đĩnh]]
*[[Lý Hiệt (?)]]
*[[Lý Thạc]]
*[[Lý Ỷ]]
*[[Thiều Hiển]], xuất gia.
*[[Lý Hạo]]
*[[Lý Chuyên]]
*[[Nhan|Lý Nhan]]
'''Em GáI:'''
*[[Nhân Kính Hiền Phi]], vợ của [[Cao Ly Văn Tông]]
*[[Nhân Tiết Hiền Phi]], vợ của [[Cao Ly Văn Tông]]
'''Con cái:'''
*[[Cao Ly Thuận Tông]]
*Quốc Nguyên hầu (''Gug-won-hu''), về sau trở thành [[Cao Ly Tuyên Tông]]
*GiangKế LăngLâm công (''GangneungGyerim-gong'' )., về sau trở thành [[Cao Ly Túc Tông]]
*Đại Giác Quốc Sư Vương Hú
*Triều Tiên công (''Joseon-gong'').
*Thường An Công Vương Tú
*Kế Lâm công (Gyerim-gong), về sau trở thành Cao Ly Túc Tông
*Đạo Sinh Tăng Thống Vương Sanh
*Kim Quan Hầu Vương Hỏa
*Biện Hàn Hầu Vương Âm
*Lạc Lãng Hầu Vương Thầm
*Thông Huệ Thủ Tòa Vương Cảnh
*[[Tích Khánh Cung Chủ]]
*[[Bảo Ninh Cung Chủ]]
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh