Khác biệt giữa các bản “Mã Hy Quảng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Sang năm sau, Mã Hy Ngạc viết thư cho thủ lĩnh người Man tại Thần châu (辰州) và Tự châu (漵州)<ref group="c">nay đều thuộc [[Hoài Hóa]], Hồ Nam</ref>, cũng như người Man tại Mai Sơn<ref group="c">梅山蠻, tập trung tại khu vực nay là [[Ích Dương]], Hồ Nam</ref>, muốn cùng tấn công Mã Hy Quảng. Người Man vốn biết Trường Sa có nhiều của cải, tranh nhau xuất binh, họ cùng tấn công Ích Dương<ref group="c">益陽, nay thuộc Ích Dương, Hồ Nam</ref>. Mã Hy Quảng khiển Chỉ huy sứ Trần Phan (陳璠) kháng cự, song Trần Phan thất bại và tử chiến. Sau đó, các tướng lĩnh của Mã Hy Quảng là Trương Diên Tự (張延嗣) và Hoàng Xử Siêu (黃處超) cũng chiến bại và tử nạn. Người Đàm châu bị chấn động, Mã Hy Quảng lại khiển Nha nội chỉ huy sứ Thôi Hồng Liễn đem 7.000 quân đến đồn trú tại Ngọc Đàm<ref group="c">玉潭, nay thuộc Trường Sa, Hồ Nam</ref>, chuẩn bị cho cuộc tấn công của Mã Hy Ngạc.<ref name=TTTG289/>
 
Mã Hy Ngạc cho rằng triều đình Hậu Đường có ý giúp Mã Hy Quảng, do đó khiển sứ xưng làm phiên quốc của [[Nam Đường]], xin quân đánh Mã Hy Quảng. Hoàng đế Nam Đường là [[Lý Cảnh]] cho Sở châu thứ sử Hà Kính Thù (何敬洙) đem binh giúp Mã Hy Ngạc. Ngày Bính Ngọ (12) tháng 10, tức 24 tháng 11 năm 950, Mã Hy Quảng khiển sứ giả dâng biểu cáo cấp với Hậu Hán, nói rằng [[Kinh Nam]]-[[Nam Hán]]-[[Nam Đường]] liên mưu muốn phân chia đất của Sở, xin Hậu Hán phát binh đồn trú tại Lễ châu<ref group="c"></ref>澧州, nay thuộc Thường Đức, Hồ Nam</ref> nhằm cắt đứt đường Nam Đường và Kinh Nam viện trợ cho Mã Hy Ngạc.<ref name=TTTG289/>
 
Mã Hy Quảng thấy tướng lĩnh luôn thất bại thì buồn rầu. Lưu Ngạn Thao đề nghị Mã Hy Quảng, nói rằng quân Mã Hy Ngạc quân chưa đầy một vạn, ngựa chưa đủ một nghìn, trong khi đô phủ có thập vạn tinh binh, xin cho mình dẫn hơn vạn quân đi chiến đấu, cho rằng sẽ chiến thắng và bắt giữ được Mã Hy Ngạc. Mã Hy Quảng duyệt đề nghị này. Tuy nhiên, Lưu Ngạn Thao sau đó mắc bẫy và chiến bại, quân đội bị tiêu diệt. Mã Hy Quảng hay tin thì khóc lóc không biết làm sao. Mã Hy Quảng thường ngày hiếm khi ban thưởng, song đến lúc này bèn cho xuất nhiều của cải để làm yên lòng sĩ tốt. Khi có người cáo buộc Mã Hy Sùng giao thiệp với Mã Hy Ngạc, phản trạng đã rõ, song Mã Hy Quảng từ chối xử tử, nói rằng "Nếu ta hại kỳ đệ thì sao có thể nhìn tiên vương (chỉ Mã Ân) dưới đất?". Sau đó, Mã Hy Ngạc phái quân tấn công Ích Dương, tướng giữ thành là Trương Huy (張暉) bỏ Ích Dương đào thoát về Đàm châu. Mã Hy Quảng cử Mạnh Biền (孟駢) làm sứ giả đến chỗ Mã Hy Ngạc, song người này bị Mã Hy Ngạc giết chết. Mã Hy Ngạc sau đó hành quân đến Đàm châu, xưng là Thuận Thiên vương .<ref name=TTTG289/>