Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
- Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
G
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh