Mở trình đơn chính

Các thay đổi

#[[Jetty]] ([[:en:Jetty]])
#{{size-1000|Bùn hoạt tính}}
#[[{{size-1000|Nước axít mỏ]] ([[:en:Acid mine drainage]] - AMD)}}
#{{size-1000|Lò đốt rác thải sinh hoạt}}
#{{size-1000|Phân loại chất thải}}