Khác biệt giữa các bản “Hệ thống quản lý môi trường”

 
==Mô hình EMS==
{{xem thêm|Chu trình PDCA}}
Một EMS thực hiện theo một vòng tròn Lập kế hoạch-Thực hiện-Kiểm tra-Tác động (Plan-Do-Check-Act, hay [[Chu trình PDCA|PDCA]]). Biểu đồ cho thấy quá trình đầu tiên phát triển một chính sách môi trường là lập kế hoạch EMS, và sau đó thực hiện nó. Quá trình này cũng bao gồm việc kiểm tra hệ thống và tác động lên nó. Mô hình này là liên tục vì một EMS là một quá trình cải tiến liên tục trong đó một tổ chức liên tục xem xét và sửa đổi hệ thống.<ref>Gastl, R: CIP in Environmental Management, an abstract of Gastl, R: Kontinuierliche Verbesserung im Umweltmanagement, 2nd Edition, 2009, vdf, Zurich Switzerland.</ref>
 
Đây là một mô hình có thể được sử dụng bởi một loạt các tổ chức từ các cơ sở sản xuất đểphục vụ các ngành công nghiệp cho tới các cơ quan chính phủ.<gallery mode="packed-overlay">