Khác biệt giữa các bản “Dận Tự”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Năm Ung Chính thứ 1 (1723), được phong chức ''Thượng thư bộ Công'', tước hiệu là ''Liêm Thân vương'' (和碩廉親王). Cùng năm đó, Ung Chính hạ lệnh đuổi Đích phúc tấn của Doãn Tự về nhà cha mình, cấm tuyệt mọi liên lạc giữa 2 người. Doãn Tự có trách nhiệm giám sát ''Lý Phiên Viện'' ( 理藩院), nơi quản lý các vùng đất bá chủ của triều Thanh như Mông Cổ. Ung Chính thường xuyên chỉ trích Doãn Tự không thực hiện đúng nhiệm vụ của mình. Năm 1724, hoàng đế Ung Chính phạt quỳ Doãn Tự trong ''Thái miếu'' 1 ngày 1 đêm vì tội không hoàn thành công việc trong ''Lý Phiên Viện.''
 
Năm 1726, ông bị tước hiệu và xóa tên khỏi hoàng gia vì bị buộc tội chống lại hoàng đế Ung Chính, buộc phải đổi tên thành "'''A Kỳ Na'''" (阿其那), nhốt trong Tông Nhân Phủ, không bao lâu thì mất.
 
Năm 1778 (năm Càn Long thứ 44), được [[Càn Long|Hoàng đế Càn Long]] phục hồi tước hiệu.
 
=== Ý nghĩa của ''"A Kỳ Na"'' ===
Nhiều học giả cho rằng đây là một thuật ngữ của người Mãn Châu khi dịch ra Hán tự có nghĩa là "heo". Tuy nhiên, số khác cho rằng chữ này có nghĩa là "đáng hổ thẹn", "cá nằm trên thớt",  hay "thịt nằm trên thớt"