Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
Thusinhviet đã đổi Đệ tam Cộng hòa Pháp thành Đệ Tam Cộng hòa Pháp qua đổi hướng: tương tự như đã di chuyển Đệ Ngũ Cộng hòa, Đệ Tứ Cộng hòa