Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Eurovision Song Contest 2012”

|-style="font-weight: bold; background: navajowhite;"
| 17
| [[Tập tin:Coat of Armsarms of Bosnia and Herzegovina.svg|25px]] [[Bosna và Hercegovina tại Eurovision Song Contest 2012|Bosna và Hercegovina]]
| Tiếng Bosnia
| [[Maja Hodžić-Sarihodžić]]
Người dùng vô danh