Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Jacob Grimm”

Trang mới: “{{Infobox writer | birth_name = Jacob Ludwig Carl Grimm | image = JacobGrimm.jpg | birth_date = {{birth date|1785|01|04|df=y}} | birth_place = Hanau, Landg…”
(Trang mới: “{{Infobox writer | birth_name = Jacob Ludwig Carl Grimm | image = JacobGrimm.jpg | birth_date = {{birth date|1785|01|04|df=y}} | birth_place = Hanau, Landg…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh