Khác biệt giữa các bản “Ong mật”

===Phấn hoa===
{{Main article|Phấn hoa ong}}
Ong thu [[phấn hoa]] trong [[giỏ phấn]] và mang nó trở lại tổ. Trong tổ, phấn hoa được sử dụng làm nguồn cung cấp [[protein]] cần thiết trong nuôi ong non. Trong một số môi trường nhất định, hạt phấn dư thừa có thể được lấy từ tổ ong của ''A. mellifera'' và ''A. cerana''. Nó thường được ăn như một chất bổ sung sức khoẻ. Tuy nhiên, phấn hoa được ong thu thập và thu hoạch để thụ phấn phải được sử dụng trong vòng vài giờ vì nó mất hiệu lực nhanh chóng, có thể là do ảnh hưởng của enzym hoặc hóa chất khác từ ong
Bees collect [[pollen]] in their [[pollen basket]]s and carry it back to the hive. In the hive, pollen is used as a [[protein]] source necessary during brood-rearing. In certain environments, excess pollen can be collected from the hives of ''A. mellifera'' and ''A. cerana''. It is often eaten as a health supplement. It also has been used with moderate success as a source of pollen for [[Hand-pollination|hand pollination]] However, pollen collected by bees and harvested for pollination must be used within a few hours because it loses its potency rapidly, possibly because of the effects of enzymes or other chemicals from the bees.{{citation needed|date=October 2014}}
 
===Bánh ong===