Khác biệt giữa các bản “Ong mật”

===Keo ong===
{{Main article|Keo ong}}
[[Keo ong]], được ong tạo ra từ nhựa, cao thơm và [[mủ cây]]. Một số loài sử dụng keo ong để hàn trám vết nứt trong tổ. [[Ong ruồi đỏ]] sử dụng keo ong để bảo vệ chống kiến bằng cách phủ các nhánh, từ đó tổ chúng lơ lửng, tạo ra một hào kết dính. Keo ong được con người sử dụng như một chất bổ trợ sức khỏe theo nhiều cách khác nhau và cũng được sử dụng trong một số [[mỹ phẩm]].
[[Propolis]], or bee glue, is created by bees from resins, balsams, and [[Sap (plant)|tree sap]]s. Some species use propolis to seal cracks in the hive. [[Apis florea|Dwarf honey bees]] use propolis to defend against ants by coating the branch, from which their nest is suspended, to create a sticky moat. Propolis is consumed by humans as a health supplement in various ways and also used in some cosmetics.
 
== Hình ảnh ==