Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = | bắt đầu 2 = | kết thúc 2 = | tiền nhiệm 2 =[[Hoàng Dân Mạc]]
| kế nhiệm 2 =[[Bùi Minh Châu]]
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =