Khác biệt giữa các bản “Romaja quốc ngữ”

Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
== Quy tắc chuyển đổi ==
 
{{div col|2}}
=== Nguyên âm ===
{| class="wikitable" width="700" style="text-align:center;"
![[wikipedia:Hangul|Hangul]]
|{{lang|ko|ㅏ}}
|{{lang|ko|ㅐ}}
|{{lang|ko|ㅑ}}
|{{lang|ko|ㅒ}}
|{{lang|ko|ㅓ}}
|{{lang|ko|ㅔ}}
|{{lang|ko|ㅕ}}
|{{lang|ko|ㅖ}}
|{{lang|ko|ㅗ}}
|{{lang|ko|ㅘ}}
|{{lang|ko|ㅙ}}
|{{lang|ko|ㅚ}}
|{{lang|ko|ㅛ}}
|{{lang|ko|ㅜ}}
|{{lang|ko|ㅝ}}
|{{lang|ko|ㅞ}}
|{{lang|ko|ㅟ}}
|{{lang|ko|ㅠ}}
|{{lang|ko|ㅡ}}
|{{lang|ko|ㅢ}}
|ㅣ
|-
!Romaja quốc ngữ
| rowspan="2" | || ㅏ a || ㅐ ae || rowspan="2" | || ㅑ ya || ㅒ yae
|''a''
|-
|''ae''
| ㅓ eo || ㅔ e || ㅕ yeo || ㅖ ye
|''ya''
|-
|''yae''
| ㅗ o || ㅘ wa || ㅙ wae || ㅚ oe || ㅛ yo || rowspan="2" |
|''eo''
|-
|''e''
| ㅜ u || ㅝ wo || ㅞ we || ㅟ wi || ㅠ yu
|''yeo''
|-
|''ye''
| || ㅡ eu || ㅢ ui || ㅣ i || colspan="2" |
|''o''
|''wa''
|''wae''
|''oe''
|''yo''
|''u''
|''wo''
|''we''
|''wi''
|''yu''
|''eu''
|''ui''
|''i''
|}
 
=== Phụ âm ===
===Phụ âm ===
{| class = "wikitable"
{| class="wikitable" width="700" style="text-align:center;"
|-
! colspan="2" |[[wikipedia:Hangul|Hangul]]
! ㄱ || ㄲ || ㅋ || ㄷ || ㄸ || ㅌ || ㅂ || ㅃ || ㅍ
|{{lang|ko|ㄱ}}
|-align=center
|{{lang|ko|ㄲ}}
|g, k || kk || k || d, t || tt || t || b, p || pp || p
|{{lang|ko|ㄴ}}
|{{lang|ko|ㄷ}}
|{{lang|ko|ㄸ}}
|{{lang|ko|ㄹ}}
|{{lang|ko|ㅁ}}
|{{lang|ko|ㅂ}}
|{{lang|ko|ㅃ}}
|{{lang|ko|ㅅ}}
|{{lang|ko|ㅆ}}
|{{lang|ko|ㅇ}}
|{{lang|ko|ㅈ}}
|{{lang|ko|ㅉ}}
|{{lang|ko|ㅊ}}
|{{lang|ko|ㅋ}}
|{{lang|ko|ㅌ}}
|{{lang|ko|ㅍ}}
|{{lang|ko|ㅎ}}
|-
! rowspan="2" |Romaja quốc ngữ
!ㅈ || ㅉ || ㅊ || ㅅ || ㅆ || ㅎ || ㄴ || ㅁ || ㅇ || ㄹ
!đầu
|''g''
|''kk''
|''n''
|''d''
|''tt''
|''r''
|''m''
|''b''
|''pp''
|''s''
|''ss''
|–
|''j''
|''jj''
|''ch''
|''k''
|''t''
|''p''
|''h''
|-
!cuối
| j || jj || ch || s || ss || h || n || m || ng || r, l
|''k''
|''k''
|''n''
|''t''
|–
|''l''
|''m''
|''p''
|–
|''t''
|''t''
|''ng''
|''t''
|–
|''t''
|''k''
|''t''
|''p''
|''h''
|}
{{div col end}}
 
Hệ phiên âm này miêu tả những thay đổi khi kết hợp phụ âm đuôi của một tiếng với phụ âm đầu của tiếng tiếp theo, ví dụ như: Hangu'''k''' → Hangu'''g'''-eo (Hàn Quốc → tiếng Hàn Quốc). Các thay đổi quan trọng được thể hiện trong các ô màu bên dưới:
22.545

lần sửa đổi