Khác biệt giữa các bản “Đô la Úc”

== Tiền giấy ==
 
{{Main article|Tiền giấy của Đô la Úc}}
=== Series đầu tiên ===
Series đầu tiên của Đô la Úc được phát hành vào năm 1966. Các mệnh giá $1, $2, $10 và $20 đã được phát hành nhằm thay thế đồng bảng. Tờ $5, $50 và $100 lần lượt được phát hành vào các năm 1967, 1973, 1984.
302

lần sửa đổi