Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lương Đắc Bằng”

*Đại Việt sử ký toàn thư, tập 3, Nhà xuất bản khoa học xã hội Hà Nội, 1998.
*Việt Nam sử lược.
*Đại Việt thông sử, Nhà xuất bản văn hóa thông tin, 2007.
 
== Chú thích ==
{{tham khảo|2}}
1.063

lần sửa đổi