Khác biệt giữa các bản “Lê Hy Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|tên đầy đủ = Lê Duy Cáp, Lê Duy Hiệp
|kiểu tên đầy đủ = Tên húy
|tại vị = [[1675]] &ndash; [[1705]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:1428 till:1789
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:361 start:1428
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1675 till:1705 color:red
</timeline>
 
|tiền nhiệm = <font color="grey">[[Lê Gia Tông]]</font>
|nhiếp chính =