Khác biệt giữa các bản “Lý Huệ Tông”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[Đại Việt]]
| tại vị = [[1210]] – [[1224]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:1009 till:1225
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:216 start:1009
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:1210 till:1224 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Lý Cao Tông]]