Khác biệt giữa các bản “Hán Hoàn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thêm = china
| chức vị = Hoàng đế [[nhà Hán|nhà Đông Hán]]
| tại vị = [[146]] &ndash; [[167]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-202 till:220
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:422 start:-202
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:146 till:167 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Hán Chất Đế]]</font>