Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình = Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế
| chức vị = Vua [[Bắc Ngụy]]
| tại vị = [[20 tháng 9]], năm [[471]] &ndash; [[26 tháng 4]], năm [[499]]<br/>({{số năm theo năm và ngày|471|9|20|499|4|26}})<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:386 till:535
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:149 start:386
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:471 till:499 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Bắc Ngụy Hiến Văn Đế|Hiến Văn Đế]]