Khác biệt giữa các bản “Tào Phương”

không có tóm lược sửa đổi
(thừa)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[Tào Ngụy]]
| chi tiết chức vị =
| tại vị = [[239]] - [[254]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:220 till:265
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:45 start:220
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:239 till:254 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| đăng quang =