Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Ngụy Văn hầu”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Vua]] [[ngụy (nước)|nước Ngụy]]
| tại vị =[[403 TCN]] - [[396 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-403 till:-225
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:178 start:-403
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-403 till:-396 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">[[Ngụy Câu|Ngụy Hoàn tử]] <br /> [[Tấn Liệt công]]<font>
41.686

lần sửa đổi