Khác biệt giữa các bản “Dự án chuyển nước Nam - Bắc”

Miền Đông: dài 1.155 km, hoàn thành vào năm 2010, sẽ cung cấp nước cho tỉnh Sơn Đông và một số khu vực phía bắc tỉnh Giang Tô. Đường thủy này sẽ nối Sơn Đông và con sông Trường Giang đế dẫn nước về đồng bằng Hoàng Hoài Hảl thông qua kênh đào Bắc Kinh - Hàng Châu.
 
Mlền Trung: dài 1.267 km, hoàn thành vào nảm 2030, sẻsẽ dẫn nước từ dòng sông Hán về cho 2 tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc và Bắc Kinh. Đường thủy này cũng sẽ bổ sung nước cho hồ Đơn Giang Khẩu (Danjiangkou Reservoir) từ nguồn nước của nhà máy thủy điện Trường Giang Tam Hạp Đại Bá.
 
Mlền Tây: dài hơn 500 km, hoàn thành vào năm 2050, chịu trách nhiệm dẫn nước về khu vực Thanh Hải - Tây Tạng.
Người dùng vô danh