Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| tên = Ngô Thái Bá
| native name = 吳泰伯
| tước vị = [[Vua]] [[chư hầu]] [[Trung Quốc]]
| thêm = china
| hình =
| chồng =
| thông tin con cái = ẩn
| con cái = khôngKhông
| hoàng tộc = [[ngô (nước)|nước Ngô]]
| kiểu hoàng tộc = Chính quyền
| tên đầy đủ =
| kiểu tên đầy đủ =
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = Ngô Thái Bá (吳泰伯)
| cha = [[Cổ Công Đản Phủ]]
| mẹ =