Mở trình đơn chính

Các thay đổi

[[Thể loại: Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 Đồng Tháp]]
[[Thể loại: Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14]]
[[Thể loại:Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]]