Mở trình đơn chính

Các thay đổi

{{legend|#66aa00|劉 Lưu (3.17%)}}
 
{{legend|#b82e2e|蔡 TsaiThái (2.91%)}}
 
{{legend|#316394|楊 Dương (2.66%)}}