Khác biệt giữa các bản “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

 
==Ý nghĩa==
{{trung lập}}{{tầm nhìn hẹp}}
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định lòng quyết tâm bảo vệ Tổ quốc đến hơi thở cuối cùng của nhân dân Việt Nam. Đây vừa là lời kêu gọi, lời động viên đối với quân và dân Việt Nam trong cuộc Kháng chiến chống Pháp và cũng là khơi dậy mạnh mẽ lòng tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống yêu nước, anh hùng bất khuất, kiên cường của nhân dân Việt Nam. Với tư cách Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang thì đây là hiệu lệnh bắt đầu cuộc kháng chiến của toàn dân tộc.<ref>http://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/904-ch-t-ch-h-chi-minh-va-l-i-keu-g-i-toan-qu-c-khang-chi-n-l-i-h-ch-c-a-non-song.html</ref>