Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| tại vị =
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color="grey">Không có (Quân chủ khai quốc)</font>
| nhiếp chính =
| kế nhiệm = <font color="blue">[[Ngô Trọng Ung]]</font>
| niên hiệu =
| miếu hiệu =
| thụy hiệu = <font color="grey">Ngô Thái Bá</font> (吳泰伯)
| cha = [[Cổ Công Đản Phủ]]
| mẹ =