Khác biệt giữa các bản “Sở Hùng Cừ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| thêm = china
|chức vị = [[Vua]] [[sở (nước)|nước Sở]]
| tại vị = [[887 TCN]] - [[877 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1042 till:-223
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:819 start:-1042
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-887 till:-877 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = <font color = "grey">[[Sở Hùng Dương]]</font>