Khác biệt giữa các bản “Lỗ tử Ban”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Vua]] [[Lỗ (nước)|nước Lỗ]]
| tại vị = [[662 TCN]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50
PlotArea = width:170 height:30 left:14 bottom:20
TimeAxis = orientation:horizontal
DateFormat = yyyy
Period = from:-1043 till:-256
AlignBars = early
ScaleMajor = increment:787 start:-1043
Colors =
id:canvas value:rgb(1,1,0.97)
BackgroundColors = canvas:canvas
PlotData =
width:15 color:black
bar:era from:start till:end
bar:era from:-662 till:-662 color:red
</timeline>
 
| kiểu tại vị = Trị vì
| tiền nhiệm = [[Lỗ Trang công]]