Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Đồng tính giả”

 
Ớt. - Từ Hà Nội Queer -
 
P/S:
 
Những người mà họ nghĩ là "theo phong trào" thì mình muốn nói về khái niệm trải nghiệm giới/xu hướng tính dục (SOGIE Experience or Questioning). Việc trải nghiệm giới hay xu hướng tính dục là một việc rất bình thường, một người có thể trải nghiệm để biết xem mình hợp với nhãn nào, hoặc đơn giản họ có nhu cầu trải nghiệm. Nó nên là quyền cá nhân, ai cũng có quyền được trải nghiệm. - Mai Như Thiên Ân
9

lần sửa đổi