Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Tiết Mẫn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| cỡ hình =
| ghi chú hình =
| chức vị = [[Hoàng đế]] [[Bắc Ngụy|Đại Ngụy]]
| tại vị = [[531]] &ndash; [[532]]<timeline>
ImageSize = width:200 height:50