Khác biệt giữa các bản “Đảng ủy Bộ Công Thương Đảng Cộng sản Việt Nam”

n
n
== Lịch sử ==
== Chức năng nhiệm vụ ==
Đảng bộ [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương có chức năng lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị vững mạnh.<ref name=":0">{{Chú thích web|url=http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/btc/r/cddh/dbbtc/gtdbbtc/gtdbgtcnmv/gtdbgtcnmv_chitiet?dDocName=MOF156293&_afrLoop=9179946915459735#!%40%40%3F_afrLoop%3D9179946915459735%26dDocName%3DMOF156293%26_adf.ctrl-state%3Dtv6f8qilq_1173|title=Giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ Bộ Tài chính}}</ref>
 
Đảng bộ [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] có nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng; Tham gia công tác tổ chức, cán bộ; Xây dựng tổ chức đảng; Lãnh đạo các đoàn thể quần chúng;<ref name=":0" />
 
Đảng bộ [[Bộ Công Thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam|Bộ Công thương]] được thực hiện các quyền của cấp ủy cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương; được quyết định thành lập, giải thể, chia tách, sáp nhập, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc; chỉ định, chuẩn y cấp ủy, ủy ban kiểm tra; phát thẻ, quản lý thẻ đảng viên, công nhận đảng viên chính thức; quyết định kết nạp lại đảng viên sau khi được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đồng ý bằng văn bản; ủy quyền cho đảng ủy cơ sở quyết định kết nạp, khai trừ đảng viên khi có đủ điều kiện; quyết định về khen thưởng, kỷ luật đảng viên theo quy định<ref name=":0" />
 
== Tổ chức ==