Quý Natal 08

Tham gia ngày 3 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| name = Quý Natal
| background = non_vocal_instrumentalist
| image = [[Tập tin: Quý Natal.jpg|250px]]
| caption =
| birth_name = Trương Hoàng Ngọc Quý