Khác biệt giữa các bản “Aristoxenus”

Trang mới: “Aristoxenus là một nhà triết học Hy Lạp thuộc Liên bang và là một học trò của Aristotle . Hầu hết các bài viết của ông liên quan…”
(Trang mới: “Aristoxenus là một nhà triết học Hy Lạp thuộc Liên bang và là một học trò của Aristotle . Hầu hết các bài viết của ông liên quan…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi