Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Vermes trong lần tái bản thứ mười của Systema Naturae”

Trang mới: “Vermes là một đơn vị phân loại đã lỗi thời do Carolus Linnaeus và Jean-Baptiste Lamarck sử dụng để chỉ toàn bộ các động vật kh…”
(Trang mới: “Vermes là một đơn vị phân loại đã lỗi thời do Carolus Linnaeus và Jean-Baptiste Lamarck sử dụng để chỉ toàn bộ các động vật kh…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi