Khác biệt giữa các bản “Tề Vô Tri”

n
n
Hai tướng bàn nhau làm loạn, lập Công Tôn Vô Tri lên ngôi. Liên Xưng vốn có em gái họ là Liên Thị là vợ Tề Tương công nhưng không được yêu. Liên Xưng sai người về nói với Liên thị làm người đưa tin và hứa sẽ cho làm vợ Vô Tri.
 
Tháng 12 năm 686 TCN, Tề Tương công đi săn ở Bái Khâu. Liên thị ngầm sai người báo cho Liên Xưng biết. Liên Xưng và Quản Chí Phủ cùng Công Tôn Vô Tri bèn mang quân tới đột kích. Buổi đêm, quân Vô Tri cùng Liên, Quản tậpđánh kíchúp giết chết Tề Tương công.
 
Công Tôn Vô Tri được lập làm vua, lấy em Liên Xưng là Liên thị làm phu nhân.
61.890

lần sửa đổi