Khác biệt giữa các bản “Tề Vô Tri”

n
Năm 686 TCN, hai tướng Liên Xưng và Quản Chí Phủ oán hận Tề Tương công vì vua Tề sai họ đi trấn thủ đất Quỳ Khâu từ năm trước, hẹn tới mùa dưa năm đó thì cho người khác ra thay thế, song lại thất hứa.
 
Hai tướng bàn nhau làm loạn, lập Công Tôn Vô Tri lên ngôi. Liên Xưng vốn có em gái họ là Liên Thị là vợ Tề Tương công nhưng không được yêu. Liên Xưng sai người về nói với Liên thị, hẹn làm người đưa tin và hứa sẽ cho làm vợ Vô Tri.
 
Tháng 12 năm 686 TCN, Tề Tương công đi săn ở Bái Khâu. Liên thị ngầm sai người báo cho Liên Xưng biết. Liên Xưng và Quản Chí Phủ cùng Công Tôn Vô Tri bèn mang quân tới đột kích. Buổi đêm, quân Vô Tri cùng Liên, Quản đánh úp giết chết Tề Tương công.
61.890

lần sửa đổi