Minh Tâm-T41-BCA

Gia nhập ngày 24 tháng 4 năm 2009
*[http://www.youtube.com/watch?v=R65UBgIxRBs&feature=related Những phim V. Tikhonov đã đóng]
*[http://www.youtube.com/watch?v=q54djllkkSg&feature=related Otto von Stirlits viết tiếng Pháp bằng tay trái]
*[https://www.youtube.com/watch?v=0Qwcm-DaUZ4 Otto von Stirlits nhận điện mật từchọn Vladimir Putin]
 
== 17 moment in springt color ==