Khác biệt giữa các bản “Trận Tham Hợp Pha”

 
== Diễn biến ==
Sau khi Bắc Ngụy làm phản, vua Hậu Yên là [[Mộ Dung Thùy]] mệnh cho thái tử [[Mộ Dung Bảo]], Liêu Tây Vươngvương [[Mộ Dung Nông]], Triệu Vương Mộ Dung Lân soái 8 vạn quân đánh Ngụy, lại sai Phạm Dương Vương [[Mộ Dung Đức]], Trần Lưu Vương Mộ Dung Thiệu soái 1 vạn 8 ngàn kị binh làm hậu viện. Sau khi bắt được tin này, quân Ngụy lập tức rút bộ đội chủ lực về phía sau, rồi mới cùng quân Yên ở một dải Ngũ Nguyên <ref>Nay là thành phố Bao Đầu, Nội Mông Cổ</ref>, cách sông [[Hoàng Hà]] đối địch.
 
Vào lúc Mộ Dung Bảo lên đường, Mộ Dung Thùy đã có bệnh. Từ khi đến Ngũ Nguyên, Thác Bạt Khuê chặn đường tiến quân của Bảo, hai cha con không có tin tức gì. Quân Ngụy lại còn truyền tin giả rằng Mộ Dung Thùy đã chết, bọn Mộ Dung Bảo và các tướng lo lắng sợ hãi, tin lời ấy là thật, khiến cho lòng quân kinh động.
 
Ban đầu, khi Bảo mới đến U Châu, trục xe của ông ta vô cớ mà gãy, thầy bói Cận An cho là điềm đại hung, khuyên ông ta trở về. Bảo nổi giận, không theo. Đến nay, Bảo hỏi An, An khuyên ông ta nên mau chóng trở về. Sau đó trong quân Yên lại có tướng lĩnh âm mưu phát động binh biến ủng hộ Mộ Dung Lân lên ngôi, càng làm cho lòng quân thêm tan tác, sĩ khí xuống thấp. Tháng 10, Mộ Dung Bảo nhân đêm tối đốt thuyền rồi rút lui.
61.921

lần sửa đổi