Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan”