Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Deoxyribose”

Trang mới: “Deoxyribose , hay chính xác hơn 2-deoxyribose , là một monosaccharide với công thức lý tưởng hóa H- (C = O) - (CH 2 ) - (CHOH) 3 -H. Tên của n…”
(Trang mới: “Deoxyribose , hay chính xác hơn 2-deoxyribose , là một monosaccharide với công thức lý tưởng hóa H- (C = O) - (CH 2 ) - (CHOH) 3 -H. Tên của n…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi