Khác biệt giữa các bản “Võ sĩ đạo”

 
== Võ sĩ đạo thời Minh Trị ==
Sau cuộc [[Minh Trị duyDuy tânTân]], cùng với sự tuyên bố bốn tầng lớp võ sĩ - công - nông - thương đều bình đẳng, tầng lớp võ sĩ ở Nhật Bản đã suy giảm. Năm [[1882]], luật quân nhân yêu cầu quân nhân phải mang Tinh thần Nhật Bản đối với [[Thiên hoàng]], chứ không phải là mang tinh thần võ sĩ đạo. Tuy nhiên, từ sau [[chiến tranh Giáp NgọThanh-Nhật]], võ sĩ đạo được nhắc lại.
 
== Tài liệu tham khảo ==