Khác biệt giữa các bản “Đơn vị thiên văn”

không có tóm lược sửa đổi
 
Năm 1983, [[Ủy ban Quốc tế về Cân đo]] (CIPM) hiệu chỉnh hệ đo lường [[SI]] (hay hệ đo lường "hiện đại") để cho phép định nghĩa ''mét'' hoàn toàn độc lập với một thực thể nào đó, bởi vì các phép đo khác đã trở lên quá chính xác để có thể tham chiếu đến thanh mét chuẩn làm bằng [[platin]] vẫn còn được sử dụng đến lúc đó. Thay thế cho nó, đơn vị mét được định nghĩa lại theo tốc độ của ánh sáng trong chân không, mà khi cần thiết có thể xác định một cách độc lập. Tốc độ ánh sáng được định nghĩa chính xác bằng ''c''<sub>0</sub> = {{val|299792458|u=m/s}}, một giá trị số chuẩn cũng được công nhận bởi Tổ chức dịch vụ quốc tế các hệ thống tham chiếu và sự xoay Trái Đất (International Earth Rotation and Reference Systems Service, IERS).<ref name=IERS>{{citation |title=Table 1.1: IERS numerical standards |work=IERS technical note no. 36: General definitions and numerical standards |editor=Gérard Petit |editor2=Brian Luzum |url=ftp://tai.bipm.org/iers/conv2010/chapter1/tn36_c1.pdf |publisher=International Earth Rotation and Reference Systems Service |date=2010}} For complete document see {{citation |title=IERS Conventions (2010): IERS technical note no. 36 |editor=Gérard Petit |editor2=Brian Luzum |isbn=978-3-89888-989-6 |url=http://www.iers.org/nn_11216/IERS/EN/Publications/TechnicalNotes/tn36.html |publisher=International Earth Rotation and Reference Systems Service |date=2010}}</ref> Từ định nghĩa này và tiêu chuẩn của 2009, thời gian ánh sáng truyền qua 1 AU bằng τ<sub>A</sub> = {{val|499.0047838061|0.00000001|u=s}}, hay hơn 8 phút. Bằng cách nhân ngược lại, ước lượng tốt nhất của IAU 2009 bằng ''A''&nbsp;= ''c''<sub>0</sub>τ<sub>A</sub>&nbsp;= {{val|149597870700|3|u=m}},<ref name=Captaine>{{Citation |last=Capitaine |first=Nicole |last2=Klioner |first2=Sergei |last3=McCarthy |first3=Dennis |title=IAU Joint Discussion 7: Space-Time Reference Systems for Future Research at IAU General Assembly-Beijing – The re-definition of the astronomical unit of length:reasons and consequences |journal=IAU Joint Discussion 7: Space-Time Reference Systems for Future Research at IAU General Assembly-Beijing |volume=7 |pages=40 |place=Beijing, China |date=2012 |url=http://referencesystems.info/uploads/3/0/3/0/3030024/jd7_5-06.pdf |accessdate=16 May 2013 |bibcode=2012IAUJD...7E..40C}}</ref> dựa trên so sánh lịch thiên văn của JPL và của Viện hàn lâm khoa học Nga IAA–RAS.<ref name="IAU">{{citation|title=IAU WG on NSFA Current Best Estimates |url=http://maia.usno.navy.mil/NSFA/CBE.html |accessdate=25 September 2009 |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20091208011235/http://maia.usno.navy.mil/NSFA/CBE.html |archivedate=8 December 2009 }}</ref><ref name="Pitjeva09">{{citation |last1=Pitjeva |first1=E. V. |last2=Standish |first2=E. M. |date=2009 |title=Proposals for the masses of the three largest asteroids, the Moon-Earth mass ratio and the Astronomical Unit |url=http://www.springerlink.com/content/21885q7262104u76/ |journal=Celest. Mech. Dyn. Astron. |volume=103 |issue=4 |pages=365–72 |doi=10.1007/s10569-009-9203-8 |bibcode=2009CeMDA.103..365P}}</ref><ref>{{citation|url=http://www.astronomy2009.com.br/10.pdf |newspaper=Estrella d'Alva |date=14 August 2009 |page=1 |title=The Final Session of the General Assembly |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20110706151452/http://www.astronomy2009.com.br/10.pdf |archivedate=6 July 2011 }}</ref>
 
Năm 2006, [[Văn phòng Cân đo Quốc tế]] BIPM báo cáo một giá trị sử dụng đơn vị thiên văn là {{val|1.49597870691|(6)|e=11|u=m}}.<ref name="Bureau International des Poids et Mesures 2006 126" /> Năm 2014 trong tài liệu sửa đổi SI, BIPM công nhận định nghĩa lại của IAU năm 2012 với giá trị của đơn vị thiên văn bằng {{val|149597870700|u=m}}.<ref name=SI_Brochure2012 />
 
Ước lượng trên vẫn được rút ra từ các quan sát và đo đạc thực nghiệm và do vậy chịu ảnh hưởng bởi sai số, và dựa trên những kỹ thuật vẫn chưa chuẩn hóa được mọi hiệu ứng tương đối tính, và do đó không bất biến đối với mọi quan sát viên. Năm 2012, nhận thấy việc kết hợp với thuyết tương đối khiến định nghĩa trở lên quá phức tạp, IAU đã sử dụng định nghĩa đơn giản năm 2009 để xác định lại đơn vị thiên văn như là một đơn vị chiều dài thuận tiện gắn liền trực tiếp với mét (giá trị chính xác bằng {{val|149597870700|u=m}}).<ref name=Captaine/><ref name=Nature2012>{{citation |url=http://www.nature.com/news/the-astronomical-unit-gets-fixed-1.11416 |title=The astronomical unit gets fixed: Earth–Sun distance changes from slippery equation to single number. |author=Geoff Brumfiel |date=14 September 2012 |accessdate=14 September 2012}}</ref> Định nghĩa mới cũng nhận ra một hệ quả đó là đơn vị thiên văn hiện giờ đóng vai trò ít quan trọng hơn, và nó chỉ được sử dụng giới hạn cho thuận tiện trong một số trường hợp.<ref name=Captaine/>
 
:{|
|-
|rowspan=5 valign=top|1 đơn vị thiên văn&nbsp;
|= {{val|149597870700}} [[mét]] (bằng chính xác)
|-
|≈ {{val|92.955807}} triệu [[dặm Anh|dặm]]
|-
|≈ {{val|499.004}} [[giây ánh sáng]]
|-
|≈ {{val|4.8481368}} phần triệu ({{val|4.8481368E-6}}) của 1 [[parsec]]
|-
|≈ {{val|15.812507}} phần triệu ({{val|15.812507E-6}}) của 1 [[năm ánh sáng]]
|}
 
Định nghĩa trên đặt tốc độ ánh sáng, được định nghĩa chính xác bằng {{val|299792458|u=m/s}}, bằng chính xác {{val|299792458}}&nbsp;×&nbsp;{{val|86400}}&nbsp;÷&nbsp;{{val|149597870700}} hay khoảng {{val|173.144632674240}} AU/d, nhỏ hơn 60 phần nghìn tỷ giá trị ước lượng năm 2009.
 
== Xem thêm ==