Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

n
Trong chương 81, Quang Hưng thi thố với [[Trương Bào]], con trai của [[Trương Phi]] để tranh nhau vị trí tiên phong trong đội quân tấn công [[Đông Ngô]] để trả thù cho cha của họ là Quan Vũ và Trương Phi. Lưu Bị đã bắt họ thề kết nghĩa anh em như Quan Vũ và Trương Phi (Trương Bào lớn hơn Quan Hưng 1 tuổi).
 
Trong chương 83, Quang Hưng đã giết được [[Phan Chương]] và lấy đầu tế cha mình. Phan Chương là chỉ huy đội quân Đông Ngô đã bắt sống chaQuan mìnhVũ, và dẫdẫn đến việc giết hại Quan Vũ.
 
Trong chương 91, Quang Hưng được cử là ''Trướng Tiền Tả Hộ Vệ Sứ'' (帳前左護衛使) và phong tước hiệu ''Long Tương Tướng Quân'' (龍驤將軍). Quan Hưng đã theo thừa tướng Gia Cát Lượng trong các đợt [[Bắc Phạt]] đánh lại [[Tào Ngụy]]. Quan Hưng chết trong chương 102 của Tam Quốc Diễn Nghĩa.