Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Duy Hiệu”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
Năm [[Ất Tỵ]] (1905), nhà chí sĩ [[Phan Bội Châu]] đã viết trong [[Việt Nam vong quốc sử]] như sau:
:''...Nguyễn Hiệu (và Phan Bá Phiến), người Quảng Nam, khởi nghĩa ba năm huyết chiến, người Pháp chưa lúc nào đánh thua được. Gặp phải Nguyễn Thân, người Quảng Ngãi, trước cũng dự tên Nghĩa hội, sau phản Nghĩa hội theo Pháp, (đây) là tay đầu sỏ nhất trong bọn nộ lệ Pháp, (đồng) đảng nó là Lê Khiết cũng là chó dữ của Pháp; (nên dù) Hiệu, Phiến ở đâu, tất nó hết sức dò la cho ra...Than ội! hai người ấy, nhà tan không nghĩ đến, chăm chăm chỉ nghĩ đến bảo toàn đảng để mưu về sau, trong mắt họ, trong bụng họ chỉ có Tồ quốc, có đồng bào mà thôi, can tràng như thế thật là trời đất phải khâm phục, quỷ thần phải kính nể...''<ref>''Việt Nam vong quốc sử'', tr. 35.</ref>
 
==Xem thêm==
*[[Phan Bá Phiến]]
*[[Trần Văn Dư]]
== Chú thích ==
{{reflist}}