Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chiến tranh Nha phiến”