Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chất liệu”

Trang mới: “Chất liệu là một thuật ngữ rộng đối với một chất hoá học hoặc hỗn hợp các chất tạo thành một vật . Theo nghĩa siêu hìn…”
(Trang mới: “Chất liệu là một thuật ngữ rộng đối với một chất hoá học hoặc hỗn hợp các chất tạo thành một vật . Theo nghĩa siêu hìn…”)
(Không có sự khác biệt)
122

lần sửa đổi