Peter the Great~viwiki

Gia nhập ngày 18 tháng 5 năm 2011
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “A3156204”)
 
{{Navbox with collapsible groups
[[A3156204]]
|name=明朝皇帝
|title=[[明朝]][[明朝君主列表|君主]]
|titlestyle=background-color:#FFBB46
|state=expandCaption
|above=[[明朝皇帝世系图|世系]]{{.w}}[[明朝玉玺|玉玺]]{{.w}}[[北京及瀋陽的明清皇家宮殿|皇宫]]([[明故宫|南京]]→[[故宫|北京]]){{.w}}[[明朝后宫|后宫]]([[Template:明朝皇后|皇后]]){{.w}}[[Template:明朝皇陵|皇陵]]{{.w}}[[明实录|实录]]、[[皇明祖训|祖训]]
 
|list1=[[Zhu Bailiu|''Dezu'']]{{→}}[[Zhu Sijiu|''Yizu'']]{{→}}[[Zhu Chuyi|''Xizu'']]{{→}}[[Zhu Shizhen|''Renzu'']]{{→}}[[Hongwu Emperor|Taizu]] ([[Hongwu]] Emperor){{→}}[[Zhu Biao|''Xingzong'']]{{→}}[[Jianwen Emperor|Huizong]] ([[Jianwen]] Emperor){{wrap}}[[Jingnan Campaign|→]] [[Yongle Emperor|Chengzu]] ([[Yongle (era)|Yongle]] Emperor){{→}}[[Hongxi Emperor|Renzong]] ([[Hongxi]] Emperor){{→}}[[Xuande Emperor|Xuanzong]] ([[Xuande]] Emperor){{→}}[[Zhengtong Emperor|Yingzong]] ([[Zhengtong]] Emperor){{wrap}}[[Tumu Crisis|→]] [[Jingtai Emperor|Daizong]] ([[Jingtai]] Emperor){{wrap}}[[Wresting the Gate Incident|→]] [[Zhengtong Emperor|Yingzong]] ([[Tianshun]] Emperor){{→}}[[Chenghua Emperor|Xianzong]] ([[Chenghua]] Emperor){{→}}[[Hongzhi Emperor|Xiaozong]] ([[Hongzhi]] Emperor){{→}}[[Zhengde Emperor|Wuzong]] ([[Zhengde]] Emperor){{wrap}}[[Great rites controversy|→]] [[Zhu Yuyuan|''Ruizong'']]{{→}}[[Jiajing Emperor|Shizong]] ([[Jiajing]] Emperor){{→}}[[Longqing Emperor|Muzong]] ([[Longqing]] Emperor){{→}}[[Wanli Emperor|Shenzong]] ([[Wanli]] Emperor){{→}}[[Taichang Emperor|Guangzong]] ([[Taichang]] Emperor){{→}}[[Tianqi Emperor|Xizong]] ([[Tianqi]] Emperor){{→}}[[Chongzhen Emperor|Sizong]] ([[Chongzhen]] Emperor){{→}}[[Zhu Cilang|''顺宗悼皇帝'']]{{→}}
 
|group2=[[南明]][[:分类:南明君主|君主]]及[[:分类:南明追尊皇帝|''追尊皇帝'']]
|list2=
{{Navbox|child
|groupstyle=font-weight:normal;
|group1=[[明朝藩王列表 (福王系)|福王]]政权(1644-1645)
|list1=[[朱常洵|''恭宗'']]{{→}}[[弘光帝|安宗/质宗]]([[弘光]]帝){{→}}[[朱常淓|潞闵王]]([[监国]])
|group2=[[明朝藩王列表 (唐王系)|唐王]]政权(1645-1649)
|list2=[[朱宇溫|''惠帝'']]{{→}}[[朱宙栐|''順帝'']]{{→}}[[朱碩熿|''端帝'']]{{→}}[[朱器墭|''宣帝'']]{{→}}[[隆武帝|紹宗]]([[隆武]]帝){{→}}[[绍武帝|文宗]]([[绍武]]帝){{→}}[[朱常清 (淮王)|淮王]]([[监国]])/''[[朱常清 (淮王)|敬宗]]([[东武]]帝)''
|group3=[[明朝藩王列表 (桂王系)|桂王]]政权(1646-1662)
|list3=[[朱常瀛|''禮宗'']]{{→}}[[永历帝|昭宗]]([[永曆 (南明)|永历]]帝)
|group4=[[明朝藩王列表 (韩王系)|韩王]]政权(1646-1664)
|list4=[[定武帝|平宗]]([[定武]]帝)
}}
 
|below={{中国元首}}
}}
69

lần sửa đổi