Khác biệt giữa các bản “Định lý Brouwer”

Shauder , Tikhonov đã mở rộng nguyên lí này , và ở dạng tổng quát nó được gọi là nguyên lý Brouwer-Schauder-Tikhonov . Phát biểu như sau :
 
==Phát biểu nguyên lí Brouwer-Schauder-Tikhonov ==
Một ánh xạ liên tục f từ 1 tập lồi compact trong không một gian lồi địa phương vào chính nó phải có điểm bất động .
 
==Hiện trạng==
Cho đến nay , người ta chưa biết liệu có thể bỏ đi điều kiện '''lồi địa phương''' trong định lý trên hay không ?
 
Người dùng vô danh