Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phân họ Khỉ ngón cái ngắn”